Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η πλήρης αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά με μία πρόσφατη φωτογραφία.

-  Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί. 

-  Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Γ2/C2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο  κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής. 

-  Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης)

- Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης