Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η πλήρης αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φόρμα αίτησης συμπληρωμένη ηλεκτρονικά https://e-graduate.applications.aueb.gr/
  • Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (20€),όπου στο καταθετήριο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού: 110/480080-04, ΙΒΑΝ: GR 0601101100000011048008004)   
  • Αντίγραφο πυχίου     
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού)
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από πανεπιστημιακούς ή/και εργοδότες).
  • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advanced/proficiency)
  • Πιστοποίηση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν το διάστημα της προϋπηρεσίας)
  • Μία έγχρωμη φωτογραφία    
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Για τις συστατικές επιστολές μπορεί να συνταχθεί είτε ελεύθερο κείμενο ή εναλλακτικά να συμπληρωθεί αντίστοιχο έντυπο.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ