Απονεμόμενο Δίπλωμα

To Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(M.Sc. in Finance and Banking for Executives) μετά από: 

- Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων
- Επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα
- Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας


Η διπλωματική εργασία μπορεί να αντικαθίσταται με δύο μαθήματα, των οποίων η διδασκαλία γίνεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου σπουδών.