Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2018-19

 

Το ΔΠΜΣ «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής» (τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα αναρτήσει τη σχετική Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, 2018-19, αμέσως μόλις δημοσιευθεί η απόφαση επανίδρυσης του Προγράμματος σε ΦΕΚ.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης επανίδρυσης του Προγράμματος σε ΦΕΚ, θα ξεκινήσει η υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ακολουθώντας σειρά προτεραιότητας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία (αναφέροντας εάν ενδιαφέρονται για το πλήρους ή μερικής φοίτησης πρόγραμμα) ώστε να ειδοποιηθούν άμεσα για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων αμέσως μετά την δημοσίευση της απόφασης επανίδρυσης του Προγράμματος σε ΦΕΚ. Σημειώνεται ότι η αποστολή του μηνύματος δεν δεσμεύει τον ενδιαφερόμενο για την παρακολούθηση του Προγράμματος, αλλά τον εντάσσει σε λίστα ηλεκτρονικών ενημερώσεων, σχετικά με το Πρόγραμμα.

Στοιχεία Γραμματείας: κ.κ. Π. Μακρυγιάννη, Ν. Τζογάνη

e-mail: post.banking@aueb.gr τηλ.: 210-8203689

Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 909), Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 16:00