Δίδακτρα

Οι βασικές σημειώσεις κάθε μαθήματος παρέχονται από το Πρόγραμμα. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτούνται δίδακτρα, τα οποία καταβάλλονται σε 7 δόσεις μέσα στη διάρκεια των δύο ετών φοίτησης. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις δόσεις των διδάκτρων στις ημερομηνίες που ορίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος.

Για φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του προγράμματος, λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στη διευκόλυνση της αποπληρωμής των διδάκτρων τους.


Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
Στις περιπτώσεις που ένας φοιτητής διακόπτει ή του ζητείται να διακόψει το Πρόγραμμα, λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης ή μη συμμόρφωσης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

Ο φοιτητής είναι δυνατόν, κάτω από ειδικές συνθήκες (ασθένεια, φόρτος εργασίας, κλ.π.), να ζητήσει τη διακοπή της φοίτησής του και είτε την επαναπαρακολούθηση με την επόμενη σειρά, είτε την αποχώρησή του από το Πρόγραμμα. Η περίπτωση επαναπαρακολούθησης με την επόμενη σειρά εξετάζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος και εάν εγκριθεί, ισχύει μόνο για την επόμενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα της επόμενης σειράς (πρόγραμμα σπουδών, δίδακτρα, κ.α.) Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση του φοιτητή και εισήγηση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος μπορεί να παρατείνει τη διακοπή σπουδών για ένα δεύτερο έτος. Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, αλλά και δεν καταβάλλονται εκ νέου.