Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ ορίζονται σε  5.400€ για το πλήρους φοίτησης πρόγραμμα και 7.000€ για το μερικής φοίτησης πρόγραμμα και θα καταβάλλονται σε 4 δόσεις, πλέον της κατοχύρωσης των 1.000€,  κατά την διάρκεια του προγράμματος σε ημερομηνίες που θα ορίσει η Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος. 

Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.