​Διάρκεια Σπουδών  

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και τέσσερα (4) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας.  

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών  ορίζεται σε επτά (7) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και οκτώ (8) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας.
 
Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε εργαζόμενους και απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης εργασίας και η εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους. Με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση για πρόγραμμα μερικής φοίτησης μη εργαζόμενου υποψήφιου, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της πλήρους φοίτησης για διάφορους λόγους, όπως ενδεικτικά υγείας ή οικογενειακούς.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί. Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του προγράμματος και κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. μπορεί να συνυπολογίζονται  και εργασίες φοιτητών. Η  διαμόρφωση  του  τελικού  βαθμού  του  κάθε  μαθήματος  καθορίζεται  από  τους  εκάστοτε διδάσκοντες. Σε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομαδικές εργασίες των φοιτητών. Η  συμμετοχή  στις  εξετάσεις  στη  συγκεκριμένη  ημερομηνία  που  έχει  ανακοινωθεί  σύμφωνα  με  το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. 

 

Κανόνες Εξετάσεων και Αξιολόγησης Επιδόσεων

Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του προγράμματος και κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. μπορεί να συνυπολογίζονται  και εργασίες φοιτητών. 

Η  διαμόρφωση  του  τελικού  βαθμού  του  κάθε  μαθήματος  καθορίζεται  από  τους  εκάστοτε διδάσκοντες. Σε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομαδικές εργασίες των φοιτητών. Η  συμμετοχή  στις  εξετάσεις  στη  συγκεκριμένη  ημερομηνία  που  έχει  ανακοινωθεί  σύμφωνα  με  το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.  

Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν  (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.   

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης ενός μαθήματος, χάνει την εξεταστική περίοδο και θεωρείται αποτυχών στο μάθημα.
 
Αποτυχία σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα (σωρευτικά) στις εξετάσεις όλων των εξαμήνων, συνεπάγεται διαγραφή από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Φοιτητής ή φοιτήτρια που αποτυγχάνει σε μέχρι δύο (2) μαθήματα σε εξεταστική περίοδο δικαιούται εγγραφής στο επόμενο Εξάμηνο αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση που στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο δεν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα, επίσης διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν  επιτευχθεί μέσα  στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μόνον απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και η φοίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο Πρόγραμμα λήγει.  

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών  εάν: (α) αποτύχει σε περισσότερα από 2 μαθήματα (β) αποτύχει στις επαναληπτικές εξετάσεις, (γ) δεν υποβάλει διπλωματική εργασία μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό (δ) δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το πρόγραμμα.     

Σε  κάθε  περίπτωση  διαγραφής  του  μεταπτυχιακού  φοιτητή  δεν  επιστρέφονται  τυχόν  καταβληθέντα δίδακτρα, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και αποφασίσει αιτιολογημένα διαφορετικά η Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.