Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη.
Το διάστημα αυτό περιλαμβάνει πέντε διδακτικά τρίμηνα και μία περίοδο στη διάρκεια της οποίας εκπονείται η διπλωματική εργασία (ή εναλλακτικά η παρακολούθηση δύο μαθημάτων). Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε κάθε τρίμηνο προσφέρονται δύο μαθήματα των τεσσάρων ακαδημαϊκών ωρών σε δύο ημέρες της εβδομάδας. Τα μαθήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και γίνονται απογεύματα εργάσιμων ημερών. Το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα διακρίνονται σε προπαρασκευαστικά, υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει  δύο (2) προπαρασκευαστικά μαθήματα, οκτώ (8) υποχρεωτικά τριμηνιαία μαθήματα διάρκειας 40 ακαδημαϊκών ωρών το καθένα, δύο (2) κατ’ επιλογήν μαθήματα και μία διπλωματική εργασία (με δυνατότητα αντικατάστασης της διπλωματικής εργασίας με δύο (2) επιπλέον μαθήματα).
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που αποδίδεται στα μαθήματα του ΔΠΜΣ είναι 90. Συγκεκριμένα, 8 υποχρωτικά μαθήματα και 2 επιλογής από 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 15 πιστωτικές μονάδες είτε 8 υποχρεωτικά μαθήματα, 2 επιλογής και 2 επιπλέον μαθήματα αντί διπλωματικής εργασίας από 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο. 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ, αποφασίζει τα κατ’ επιλογήν μαθήματα που θα προσφέρονται κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει επίσης στα πλαίσια των μαθημάτων του (υποχρεωτικά και επιλογής) εργαστηριακά/εμπειρικά σεμινάρια πάνω σε χρηματοοικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα. Οι διαλέξεις των μαθημάτων γίνονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι ελληνική και αγγλική.


Παρακολούθηση Μαθημάτων

Τα μαθήματα κάθε τριμήνου πραγματοποιούνται  δύο ημέρες την εβδομάδα, απογεύματα και διαρκούν τέσσερις ακαδημαϊκές ώρες (18:00-21:15). Η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική και τηρείται απουσιολόγιο για όλες τις ώρες της διδασκαλίας. Αν κάποιος φοιτητής χρειάζεται να απουσιάσει για περίοδο μεγαλύτερη των τριών (3) ημερών, θα πρέπει να ενημερώσει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος και να το συζητήσει με τους διδάσκοντες. Σε καμία περίπτωση οι απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1/3 των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Καθυστερημένη είσοδος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται και η απουσία κατά το πρώτο ή δεύτερο ήμισυ της διάλεξης συνεπάγεται απουσία που αντιστοιχεί στο ήμισυ μιας διάλεξης.


Εξετάσεις - Βαθμολογία

Οι φοιτητές υπόκεινται στο τέλος κάθε τριμήνου σε εξετάσεις σε κάθε μάθημα που έχουν διδαχθεί. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου ο διδάσκων μπορεί,

επίσης, να πραγματοποιήσει εξετάσεις σε ένα μέρος της ύλης και να δώσει «βαθμό προόδου», ο οποίος λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού μαθήματος. Κάθε φοιτητής λαμβάνει, στο τέλος κάθε προόδου ένα βαθμό μαθήματος ως ακολούθως:

            8,51 - 10               = Άριστα

            6,51 - 8,50           = Λίαν Καλώς

            5,0 - 6,50             = Καλώς

            0 - 4,99                = Αποτυχία

Οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν, εάν το ζητήσουν, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν. Αντίγραφο της κατάστασης μπορεί να αποστέλλεται και στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που τυχόν χρηματοδοτεί το πρόγραμμα.

 
  
Βαθμός Αποτυχίας

Βαθμοί μικρότεροι του 5,0 δίδονται σε ένα φοιτητή όταν οι συνολικές επιδόσεις του στο μάθημα δεν είναι ικανοποιητικές για να του αποδοθεί ένας βαθμός επιτυχίας. Για να αποφοιτήσει ο φοιτητής θα πρέπει να έχει προβιβάσιμο βαθμό (5 και άνω) σε όλα τα μαθήματα.

Κάθε φοιτητής μπορεί να αποτύχει μόνο σε ένα μάθημα κάθε τριμήνου και όχι σε περισσότερα από δύο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Αποτυχία και στα δύο μαθήματα του τριμήνου συνεπάγεται διαγραφή από το πρόγραμμα. Η επανεξέταση των μαθημάτων γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου για το πρώτο έτος και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου για το δεύτερο έτος. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου ή Ιουνίου ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει προβιβάσιμο βαθμό πέντε (5) σε όλα τα οφειλόμενα μαθήματα.Α' ΈΤΟΣ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο προπαρασκευαστικά μαθήματα: Μαθηματικά και Στατιστική, τα οποία προσφέρονται το μήνα Σεπτέμβριο. Τα μαθήματα αυτά υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές. Εξαιρέσεις είναι δυνατές μόνο μετά από έγκριση της ΕΔΕ του Προγράμματος. Είναι δυνατόν στα μαθήματα αυτά να προσφέρονται και γραπτές εξετάσεις.  
                                    Διάρκεια 3 Εβδομάδες (Σεπτέμβριος)                                  
                                                - Μαθηματικά                                                
                                                             - Στατιστική                                                   
   
   


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο
 Διάρκεια 10 Εβδομάδες Διάρκεια 10 Εβδομάδες Διάρκεια 10 Εβδομάδες
 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος)   (Ιανουάριος - Μάρτιος) (Απρίλιος - Ιούνιος)
1) Οικονομική Χρηματαγορών

1) Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
1) Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα
 2) Ποσοτικές Μέθοδοι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
2) Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Λογιστική2) Χρηματοοικονομική Διοίκηση


Β' ΈΤΟΣ 
 Υποχρεωτικά ΜαθήματαΜαθήματα Επιλογής Μαθήματα αντί Διπλωματικής
 4ο Τρίμηνο  5ο Τρίμηνο 6ο Τρίμηνο 
 Διάρκεια 10 Εβδομάδες Διάρκεια 10 ΕβδομάδεςΔιάρκεια 5 Εβδομάδες 
 (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος) (Δεκέμβριος - Μάρτιος) (Μάρτιος - Μάιος)
1) Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων
1) Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου1)  Ειδικά Θέματα στην Τραπεζική

2) Αποτιμήσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και Τραπεζών
2) Θεωρία Παιγνίων & Στρατηγικές Αποφάσεις: με εφαρμογές στα Οικονομικά
2) Ειδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική
 

3) Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς
 
 

4) Διαχείριση Διαθεσίμων
 
 


 


 
 

Σεμινάρια
 
 Συστήματα Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική
 

Σεμινάριο Reuters