Περιγραφές Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:
α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα καθώς και η επιτυχής εξέταση στην διπλωματική εργασία όπου αυτή απαιτείται.
β) Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρεται ως πλήρους φοίτησης (διάρκειας 3 εξαμήνων) και μερικής φοίτησης για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους φοιτητές (διάρκειας 4 εξαμήνων).


Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.


Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οικονομική Χρηματαγορών

7,5Π.Μ.

Ποσοτικές Μέθοδοι

7,5Π.Μ.

Ανάλυση Αγορών & Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

7,5Π.Μ.

Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Λογιστική

7,5Π.Μ.

 


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Αποτιμήσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και Τραπεζών

7,5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

7,5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα

7,5 Π.Μ.

Τραπεζική Διοίκηση & Διαχείριση Κινδύνων

7,5 Π.Μ.

 1 Μάθημα Επιλογής*

7,5 Π.Μ.

 


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Μάθημα Επιλογής*

7,5Π.Μ.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας*

15 Π.Μ.

  

 

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 90


Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ.

 * Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πραγματοποιείται στο 3ο εξάμηνο, ενώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης δεν είναι υποχρεωτική (μπορεί να αντικαθίσταται από δύο μαθήματα αντί διπλωματικής) και αν την επιλέξουν πραγματοποιείται στο 4ο εξάμηνο.

                                                                                                                                   

* Ενδεικτική Λίστα Μαθημάτων Επιλογής  

Διαχείριση Διαθεσίμων

Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Θεωρία Παιγνίων & Στρατηγικές Αποφάσεις: με εφαρμογές στα οικονομικά   
Συστήματα Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς 

Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση

Χρηματοοικονομικές Aγορές και Eταιρική Διακυβέρνηση

 

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατ’έτος αποφασίζονται  από την Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμματος.Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.