Πρόσκληση Υποβολής Aιτήσεων Υποψηφιοτήτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

 

Το ΔΠΜΣ «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής» (τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε
. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΔΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:
  • 1ος κύκλος: μέχρι Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018
  • 2ος κύκλος: μέχρι Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Δείτε την προκήρυξη εδώ