Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Eπιχειρήσεων και Οργανισμών προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του ιδιωτικού
και δημοσίου τομέα.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη (μερικής φοίτησης). Για τη φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα απαιτούνται δίδακτρα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κυλιόμενη και χωρίζεται ως εξής:

 Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 1ου κύκλου: από 16/1/2017  έως 21/4/2017
 Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου: από 24/4/2017έως 26/6/2017
 Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 3ου κύκλου: από 3/7/2017 έως 8/9/2017


Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

     
Απαραίτητα  Δικαιολογητικά:

 -Φόρμα αίτησης συμπληρωμένη ηλεκτρονικά https://e-graduate.applications.aueb.gr/
 -Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (20€, Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας 110/480080-04, ΙΒΑΝ:GR0601101100000011048008004)
-Αντίγραφο Πτυχίου
-Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
-Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού)
-Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
-Δύο Εμπιστευτικές Συστατικές Επιστολές (από μέλη ΔΕΠ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή/και εργοδοτών)
- Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advanced/proficiency)
- Πιστοποίηση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν το διάστημα της προϋπηρεσίας)
- Μία έγχρωμη φωτογραφία      

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).


 
Για την αξιολόγηση της αίτησης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (καθημερινά 10:00 – 17.00) ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς  μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας από την ηλεκτρονική υποβολή της στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α.
Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 909 

Tηλ. επικοινωνίας 210-8203689


Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη για το πρόγραμμα εδώ