Σε ποιους απευθύνεται

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα 

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με Διοικητική, Οικονομική, Θετική ή Τεχνολογική κατεύθυνση. 


Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών" είναι ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσελκύει φοιτητές με υψηλούς στόχους. Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ ΑΕΙ/ΤΕΙ του εξωτερικού)  
- Βαθμός Πτυχίου  
- Αναλυτική βαθμλογία προπτυχιακών μαθημάτων
- Δύο συστατικές επιστολές  
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advanced και άνω)
- Εργασιακή εμπειρία
- Συνέντευξη ενώπιον ειδικής Επιτροπής Επιλογής, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
  Η Επιτροπή αξιολογεί: 
α) τη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος από τους υποψήφιους (αναλυτική και συνθετική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας, ηγετικές ικανότητες).
β) τη δυνατότητα επαγγελματικής αξιοποίησης του Προγράμματος από τους υποψήφιους (σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, κίνητρα καριέρας) 
γ) τη δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.


Η Επιτροπή κατατάσσει τους υποψήφιους αξιολογώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια κατά την κρίση της.Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα αποφασίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος και ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 60. Ο αριθμός αυτός μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου.