Πληροφορίες

To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το έτος 1998 προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο Χρηματοοικονομική και Τραπεζική / M.Sc. in Finance and Banking έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται και στις δύο αυτές περιοχές των οικονομικών και εστιάζεται σε αυτές ως ακολούθως:
α) Στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής, αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση και κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δομής των επιχειρήσεων, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών.

 β) Στο πεδίο της Τραπεζικής, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πιστωτική τους πολιτική και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, την νομισματική πολιτική και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών, καθώς και την μακροπροληπτική πολιτική για κινδύνους ακραίων συνθηκών.  

Και στα δυο παραπάνω πεδία, το πρόγραμμα προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι πλήρως καταρτισμένοι.  

Στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: 1) η επιστημονική εκπαίδευση, εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση μεταπτυχιακών σπουδαστών, στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,  2) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών και  τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση πτυχιούχων, στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο στόχος αυτός εκπληρώνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών που προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων, που έχει άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.

Το πρόγραμμα προσφέρεται για φοιτητές πλήρους φοίτησης και για φοιτητές μερικής φοίτησης.